Homeopathisch centrum Antwerpen - Medische groepspraktijk

Artsen

Dr. Léon Scheepers

cgsi_4d0742fe5754465867795ad66eb70028-81b088106a2120cc8aa2308f8f0d6b37.img

Adresgegevens

Straat: Boekenberglei

Nummer: 191

Postcode: 2100

Stad: Antwerpen

Contacteer Dr. Léon Scheepers

Email adres:

Website: www.lijfwacht.be

Telefoonnummer: 03 321 64 44

Fax: 03 366 12 23

Maak online een afspraak met Dr. Léon Scheepers

Het maken van afspraken online met Dr. Léon Scheepers is alleen mogelijk voor bestaande patiënten.
Nieuwe patiënten maken een eerste afspraak door elke morgen tussen 10h00 en 11h00 te telefoneren met het secretariaat.

U gebruikt UITSLUITEND de afspraak mogelijkheden die bij Dr. Léon Scheepers vrij staan.
Bij afwezigheid van Dr. Léon Scheepers kunt u een afspraak maken bij één van de collega's, maar dit enkel NA telefonisch contact via het secretariaat of via de dokter van wacht van die dag die bereikbaar is via het nummer van Dr. Léon Scheepers.


Vraag uw gebruikersnaam en wachtwoord aan de secretaresse.

U krijgt een bevestiging per mail van uw gemaakte afspraak.


Indien de agenda online volgeboekt staat, kunt u uiteraard nog altijd telefoneren voor het maken van een afspraak.


Hier vindt u de online agenda.

Telefoon uren

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

vanaf 3 mei 2021

- ma/di/woe 10.00 - 10.30

- do/vrij        08.00 - 08.30
  

vanaf 3 mei 2021

10.00 - 10.30

vanaf 3 mei 2021

10.00 - 10.30

vanaf 3 mei 2021

8.00 - 8.30

vanaf 3 mei 2021

8.00 - 8.30

Afwezigheden

BRENG ALTIJD UW IDENTITEITSKAART MEE

VAKANTIE van maandag 26/4 t/m vrijdag 30/4

!!OPGELET!! vanaf 3 mei enkel nog TELEFOONUUR voor kort medisch advies in de OCHTEND:
- ma/di/woe tussen 10u en 10u30

- do/vrij tussen 8u en 8u30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijfwacht. Reis door 40 jaar huisartsenpraktijk.

Lijfwacht
Reis door 40 jaar huisartsenpraktijk.


Léon Scheepers

Als arts worden wij dagelijks geconfronteerd met de broosheid van ons bestaan. Gezondheid is en blijft het hoogste goed. Mensen die op hun gezondheid moeten inleveren zien veel toekomstperspectief verdwijnen. Voor de meeste mensen is gezondheid gelukkig iets vanzelfsprekends.
Onze eerste taak als arts is om deze mensen gezond te houden (salutogenese). Naast algemeen gekende adviezen rond levensstijl gebeurt dit door het voorschrijven van een homeopathisch geneesmiddel passend bij de totaliteit van de symptomen van de patiënt.

Dit boek is een terugblik op mijn veertigjarige carrière. De proeflezers van het manuscript, allemaal reeds jarenlang homeopathisch patiënt, melden mij dat zij door het lezen van het boek voor het eerst de manier van denken en werken van de homeopathische geneeskunde begrijpen. Ook zijn zij zéér geboeid door de schets van de homeopathische geneeskunde binnen de maatschappij (dominante consensus, Big Pharma, wettelijke regeling, pers)

Het boek is ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Ontwikkelingen in de moderne geneeskunde
De laatste jaren neemt binnen de klassieke geneeskunde de aan- dacht voor geïndividualiseerde geneesmiddelen meer en meer toe. Dit is een ontwikkeling afwijkend van het one size fits all-principe, waarbij alle patiënten met dezelfde aandoening hetzelfde medicijn krijgen. Daarnaast is er een toenemende belangstelling voor het microbioom. Deze veranderende visies beïnvloeden de manier om naar patiënten en geneesmiddelen te kijken en openen de deur naar nieuwe inzichten. Deze evolutie is toe te juichen en opmerkelijk, zeker als men bedenkt dat de homeopathische geneeskunde al vanaf haar ontstaan met geneesmiddelen werkt die worden voorgeschreven op basis van de individuele symptomen van de patiënt. Ook wordt er al meer dan 80 jaar ingewerkt op verstoringen van het microbioom.

Hoofdstuk 2: Dominante consensus
Het denkkader van het reductionisme wordt in de loop van de 19de eeuw meer en meer de norm binnen de geneeskunde en groeit uit tot de dominante consensus. Het empirisme wordt verlaten met als gevolg een schisma tussen de conventionele en de homeopathische geneeskunde.
Binnen het reductionistisch denkkader is het onderzoek volgens RCT (Randomized Controlled Trial) de meest aangewezen weg om de werking van een geneesmiddel te bewijzen. De door RCT bekomen resultaten worden beschouwd als door evidentie bewezen (E.B.M., afgekort Evidence-Based Medicine). Er zijn meerdere kanttekeningen te plaatsen bij deze manier van onderzoeken, maar kritiek wordt niet aanvaard.
Empirisme zou naast reductionisme weer een meer volwaardige plaats moeten krijgen. Het een sluit het ander niet uit. De ontdekkingen binnen de epigenetica zouden wat dat betreft een brug kunnen slaan.

Hoofdstuk 3: Dagdagelijkse praktijk
De drie basisprincipes waarop de dagdagelijkse homeopathische praktijk is gestoeld komen aan bod: de gelijkheid tussen de symptomen van de patiënt en deze verkregen via geneesmiddelenproeven, de dynamisatie als een specifiek proces van bereiding van homeopathische geneesmiddelen en de individualisatie, waarin de individuele patiënt en niet de ziekte centraal staat.
In het tweede onderdeel leg ik uit hoe je een geneesmiddel inneemt en welk effect het kan hebben. Vervolgens ga ik na wie onze patiënten zijn en waarom ze voor de homeopathische geneeskunde kiezen. Ten slotte beantwoord ik de vraag waarom de zoektocht naar een homeopathisch geneesmiddel zo complex kan zijn.

Hoofdstuk 4: 40 anekdotes
Naar aanleiding van mijn veertigjarige loopbaan als arts, haal ik in dit hoofdstuk 40 anekdotes aan uit de dagelijkse praktijk. Een anekdote is niet meer dan een kort onthullend verhaal over een opmerkelijk voorval. Het is de bedoeling om de lezer een inkijk te geven in onze manier van werken. Elke casus schenkt aandacht aan de klacht, een korte beschrijving van de persoonlijkheid van de patiënt, het voorschrift en een toelichting bij het voorgeschreven homeopathisch geneesmiddel.

Hoofdstuk 5: Coronacrisis
Dit hoofdstuk biedt een beknopt overzicht van de verscheidene epidemieën en pandemieën waar de mensheid in de loop van de 20ste eeuw mee te maken heeft gekregen en toont de rol van de homeopathische geneeskunde in de strijd tegen deze ziektes. De meeste aandacht gaat uiteraard naar de huidige coronacrisis en mijn persoonlijke ervaring tot 19 september 2020. Aan de hand van enkele casussen, illustreer ik de bijdrage die homeopathische geneesmidde- len mogelijk geleverd hebben. Ondanks deze bemoedigende resultaten, blijft deze benadering op verzet stuiten.

Hoofdstuk 6: Wet Colla
De zogenaamde Wet Colla, genoemd naar de toenmalige minister van Volksgezondheid Marcel Colla, is een wettelijke regeling in België̈ die het homeopathische veld in kaart brengt en regulariseert. In de jaren 70-80 van de vorige eeuw was er een grote toename van beoefenaars in de complementaire geneeswijzen waaronder de homeopathische geneeskunde. Het vastleggen van een kader waarin deze beoefenaars kunnen opereren, liep echter niet van een leien dakje. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van dit moeizame politieke proces.

Hoofdstuk 7: Geschiedenis van de homeopathie
De Duitse arts Samuel Hahnemann is de grondlegger van de homeopathie. Zijn medische methode is gebaseerd op het gelijkheidsprincipe, zoals vermeld door Hippocrates: “Similia Similibus Curentur” of het “gelijke genezen met het gelijkende”. Dit hoofdstuk belicht de ontwikkeling van de homeopathische geneeskunde en richt zich specifiek op de evolutie in België̈, waar het al tijdens het leven van Hahnemann voet aan de grond krijgt. Ook zult u lezen dat ongeloof over de werking van de homeopathische geneesmiddelen niets nieuws onder de zon is. De situatie in enkele andere landen komt ook aan bod.

Hoofdstuk 8: Waarom niet één geneeskunde?
Ik ga dieper in op de reden waarom er volgens mij niet één geneeskunde is en deel mijn eigen ervaringen met de conventionele geneeskunde. In mijn praktijk werk ik in eerste plaats met homeopathische geneesmiddelen. Pas als een gewenst resultaat uitblijft, maak ik gebruik van de conventionele geneeskunde. Ik ben dus geen homeopaat, een benaming die vaak een negatieve bijklank heeft, maar wel “geneesheer met bijkomende kwalificatie in de homeopathische geneeskunde”. De veiligheid van de patiënt primeert en niet het gelijk van de een of andere benadering.

Hoofdstuk 9: De pers
De homeopathische geneeskunde wordt regelmatig negatief afgeschilderd in de pers. Vaak hebben journalisten geen enkele notie van deze manier van werken en stellen ze vragen die de gesprekspartner meteen in de verdediging duwt en geen ruimte creëert voor een diepte-interview. Ik bespreek enkele krantenartikelen en wijs op de vaak bevooroordeelde en soms ronduit vernederende toon die wordt aangeslagen.

Hoofdstuk 10: Patiënten
Dit hoofdstuk is gewijd aan de patiëntenverenigingen die blijvend ijveren voor hun recht op therapeutische vrijheid, met name voor de behandeling met homeopathische geneesmiddelen. De voordelen van de homeopathische geneeskunde voor het inwendige en uitwendige milieu worden aangehaald.

In mijn nawoord pleit ik voor één geïntegreerde geneeskunde die in eerste instantie met homeopathische geneesmiddelen op een zo zacht mogelijke manier het leed van de lijdende mens probeert te verzachten en indien nodig gebruik maakt van het ongelofelijk therapeutisch arsenaal van de conventionele geneeskunde. Ik eindig met een spreuk van Epictetus: "Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist". Laat mij degene zijn die het niet wist. Droom ik of droom ik niet?


Bent u geïnteresseerd om mee op reis te gaan, dan is het boek te verkrijgen in de praktijk voor de prijs van 25€.

Léon Scheepers

Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Dr. Léon Scheepers (hierna “ik/mij” genoemd), vertegenwoordigd door BVBA Scheepers L. Huisarts, hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ik verwerk uw persoonsgegevens en gezondheidsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Ik houd mij aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiënten rechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door CGM CompuGroup Medical Belgium, Brusselsesteenweg 283 B10, 9230 Wetteren, met ondernemingsnummer BE0437.432.881, hierna “CGM” genoemd en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoons – en gezondheidsgegevens worden door mij verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f).Ik houd mij aan de wettelijke verplichtingen die mij als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en ben onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Uw persoons – en gezondheidsgegevens worden opgeslagen in een elektronisch medisch dossier (EMD), zijnde WINDOC geleverd door de bovenvermelde firma CGM. Tussen mijzelf als gebruiker en CGM is een verwerkingsovereenkomst gesloten in verband met de gegevensbeschermingswetgeving. Mijn paswoord voor dit programma wordt versleuteld opgeslagen zodat het voor derden niet mogelijk is dit paswoord terug te vinden in de databank. Verder sluit het EMD zich automatisch af nadat er 15 minuten niet meer in gewerkt is geweest. Om het programma terug te openen moet ik elke keer opnieuw het versleutelde paswoord inbrengen.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers op het secretariaat (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners werkzaam in onze Medische Groepspraktijk H.C.A., gelegen Boekenberglei 191, 2100 Deurne, zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen. Zowel medewerkers op het secretariaat als de andere zorgverleners werkzaam in onze groepspraktijk zijn op de hoogte van deze privacyverklaring en hebben een contract ondertekend waarin zij verklaren deze verklaring te respecteren.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die ik van u verwerk, worden enkel gedeeld met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt en dit in het kader van uw gezondheidszorg of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners op het Collaboratief Zorgplatform (COZO). Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens via het Collaboratief Zorgplatform (COZO). U kan deze gegevens opvragen en inkijken. In bepaalde gevallen kan u vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dr. Léon Scheepers
Vertegenwoordigd door BVBA Scheepers L. Huisarts
Maatschappelijke zetel Boekenberglei 194, 2100 Deurne.Maak een afspraak

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Homeopathisch centrum Antwerpen

Doctors

De groepspraktijk

De groepspraktijk is gegroeid in de loop van de jaren vanuit een solopraktijk gestart in 1982 op de Boekenberglei 194.

In 1991 verhuisde de praktijk naar het nieuwe praktijkhuis gelegen Boekenberglei 191.

Momenteel zijn er 4 artsen werkzaam in de praktijk en 9 paramedici waarvan twee extra-muros. Verder zijn er 2 secretaresses namelijk Ava Van Daele en Lieve Motté.

Lieve staat ook in voor de technische en praktische ondersteuning van de praktijk.