Homeopathisch centrum Antwerpen - Medische groepspraktijk

Vragen


Voor uw vragen ivm het CORONAVIRUS

In het weekend

03 376 95 95

 

Algemeen

0800 14 68 9

Elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens: hoe of wat?

Via de geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens.
Een betere communicatie tussen de personen die u behandelen, komt uw gezondheid ten goede.

Het is het akkoord dat u als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens tussen de personen die u behandelen. Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van uw privéleven nageleefd. Het zijn uw gegevens en ze worden beschermd. U kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet.
Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie.
De principes die aan de basis liggen van deze toestemming hebben het voorwerp uitgemaakt van beraadslagingen van de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer dat de modaliteiten ervan heeft goedgekeurd.

Waarom uw toestemming geven?

Tijdens uw leven gaat u op raadpleging bij diverse zorgverleners. Door uw toestemming te verlenen aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en als ze uw voorgeschiedenis op gezondheidsvlak kennen. Ze kunnen u dan sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden.
Een concreet voorbeeld
Tijdens uw vakantie ergens in België wordt u opgenomen op de spoeddienst. Dankzij de door u verleende toestemming beschikken de personen die u verzorgen over alle nodige informatie om bij de zorgverstrekking rekening te houden met uw gezondheidstoestand.
Welke gegevens worden gedeeld?
Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • uitslagen van een bloedonderzoek
 • röntgenfoto’s
 • vaccinatie- en medicatieschema’s
 • geneesmiddelen die u werden voorgeschreven en afgeleverd
 • informatie die aan uw huisarts werd meegedeeld na een ziekenhuisopname

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.
Indien u wenst dat bepaalde informatie niet gedeeld wordt, vraag dan rechtstreeks aan de zorgverlener om deze informatie niet te delen.
Het Sectoraal Comité Gezondheid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer heeft het reglement voor het delen van gezondheidsgegevens goedgekeurd (beraadslaging nr. 14/016).

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De zorgverleners met wie u een zorgrelatie of therapeutische relatie hebt, met andere woorden de zorgverleners die u behandelen in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om een huisarts of specialist, een apotheker, een kinesitherapeut, verplegend personeel, een vroedvrouw, een tandarts of paramedisch personeel. Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer en de geneesheer van uw ziekenfonds of verzekering geen toegang hebben tot uw gegevens. Het GMD (Globaal Medisch Dossier) bij uw huisarts is de officialisering van uw therapeutische relatie met uw huisarts.

Wat zijn uw rechten als patiënt?

 • U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken > in dat geval worden alle diensten die aan deze toestemming verbonden zijn geïnactiveerd.
 • U kan bepaalde zorgverleners de toegang tot uw gegevens ontzeggen.
 • Ook wanneer u uw toestemming verleend hebt kan u aan de betrokken zorgverlener vragen om bepaalde informatie niet te delen.
 • U hebt het recht om een einde te stellen aan een geregistreerde therapeutische relatie.
 • U hebt het recht om een vertrouwenspersoon aan te stellen (naam, GSM-nummer en email-adres).

Hoe kunt u uw toestemming registreren?

Als u akkoord bent met het principe van het beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens, dan kunt u uw toestemming registreren aan de hand van uw elektronische identiteitskaart (eID-kaart):

 • via de website www.patientconsent.be
 • via uw huisarts, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis
 • via het patiëntenportaal van sommige zorginstellingen of zorgnetwerken.

Voor kinderen die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (kids-ID met pincode) of voor anderen die niet over een dergelijke kaart beschikken zijn de zorgverleners, ziekenfondsen en opnamediensten van ziekenhuizen gemachtigd om de toestemming te registreren als de betrokkene (of in het geval van kinderen, de ouders of voogden) daarom vraagt (via het identificatienummer van de sociale zekerheid – INSZ – van de persoon of zijn SIS-kaartnummer).

Veiligheid en vertrouwelijkheid!

De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn strikt beveiligd. Deze netwerken beantwoorden aan de hoogste veiligheidscriteria en elke toegang tot uw gegevens wordt geregistreerd. De gegevens worden over de hele lijn vercijferd. De zorgverleners zijn gehouden tot het beroepsgeheim; de ongewettigde raadpleging of het ongewettigd gebruik van uw gezondheidsgegevens is strafbaar. Enkel zorgverleners met wie u een zorgrelatie of therapeutische relatie hebt mogen uw gegevens raadplegen. De toegangsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. De elektronische gezondheidsnetwerken dienen bovendien te beantwoorden aan de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en aan de wet betreffende de rechten van de patiënt.

Voor meer informatie over uw rechten en de diensten waarvoor deze toestemming geldt of richt u tot uw huisarts

Dr. Leemans Johan.
Dr. Scheepers Léon
Dr. Sollie Anne
Dr. Van Roey Paul

Wat is unitaire homeopathie?

Klik hier voor de definitie van de homeopathische praktijk. 

Bent u geïnteresseerd om nog meer te weten over ontstaan, achtergronden en filosofie van de homeopathische geneeskunde dan is ons tijdschrift "Homeopathisch Bekeken" ten zeerste aan te bevelen. Dit tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en kunt u bestellen via mail op het adres: http://users.skynet.be/VSU/index.htm of telefonisch op het nummer 059/50.29.87 op ma-di-do-vrij tussen 14u30 en 16u30.

De bloemlezing van de beste artikels uit dit tijdschrift is op dezelfde manier te bestellen. Indien u dit wenst kunt u deze bloemlezing ook bij ons in de praktijk verkijgen.

Door u lid te maken van de patiëntenvereniging Pro Homeopathia krijgt u vier keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over de ontwikkelingen van de homeopathie in België en wereldwijd.

Verder verschijnt er op de website van de beroepsvereniging van artsen, tandartsen en dierenartsen homeopaten UNIO Homeopathica Belgica (www.homeopathie-unio.be) ook vier keer per jaar een niewsbrief voor patiënten. 

Bij wie werkt homeopathie?

Homeopathie kan bij iedereen, ongeacht de pathologie, een positief effect hebben. Het resultaat hangt echter af van verschillende factoren. Soms lukt het om zeer langdurige en chronische aandoeningen met één middel in orde te krijgen, soms lukt het niet eens om een wratje weg te krijgen na 5 pogingen.

De homeopathisch geneesheer is op zoek naar een middel dat met de totaliteit van de symptomen overeenkomt. Zowel lokale, als algemene, als mentaal- emotionele symptomen zijn belangrijk in het vinden van het middel. 

Het kan soms verwondering wekken dat je voor een lichamelijk symptoom naar de dokter komt en hii bijkomend informeert naar je mentaal - emotionele gesteldheid. Dat komt omdat alle symptomen richtinggevend zijn bij het zoeken naar het middel.

Samenvattend kan gezegd worden dat de homepathisch geneesheer op zoek is naar een middel dat past bij de zieke als geheel en niet alleen bij de ziekte. In de homeopathie behandelt men de zieke en niet de ziekte

Het vinden van het middel heeft te maken met het volgende:

 1. Het nauwkeurig observeren door de patiënt van zijn eigen toestand,
 2. Het nauwkeurig beschrijven aan de dokter,
 3. Het nauwkeurig luisteren en het begrijpen van alle nuances door de dokter,
 4. De kennis van de dokter over het middel dat de patiënt nodig heeft,
 5. De bekendheid van het nodige middel in de homeopathische literatuur,
 6. De intensiteit van de ziekte van de patiënt, de duur van de ziektegeschiedenis en de voorgeschiedenis van andere therapieën.

 

Hoe moet een homeopathisch middel genomen worden?

Tenzij anders aangeraden door de dokter:

open het buisje met graantjes (globules, dit zijn de kleine korreltjes)  en giet de inhoud ervan 's morgens nuchter (minimum een half uur voor ontbijt) volledig onder de tong en laat ze smelten.

Levert de apotheek u een buisje met korrels (granules, dit zijn de grote korrels) dan neemt u 3 x 3 korrels gespreid over 24h, altijd minimaal een half uur los van de maaltijd. De rest van het buisje bewaart u in uw apothekerskastje.

De korreltjes, zowel de kleine als de grote  mogen niet met de vingers aangeraakt worden.

Hoe moet ik homeopathie geven aan mijn baby?

Geef de dosis met kleine graantjes gespreid over 24 uur in een vijftal keer rechtstreeks in het mondje van de baby, vanuit het dopje of op een plastiek lepeltje (niet vanuit een metalen lepel). Verloopt dit niet naar wens, meng dan 10 graantjes in een 20cc water met een niet metalen lepel en geef dit aan de baby te drinken al of niet opgelost in wat kruidenthee of fruitsap.

Welke middelen mogen gegeven worden in associatie met homeopathie?

GEEN andere homeopathie.

Homeopathische middelen kunnen door bepaalde andere homeopathische middelen tegengewerkt worden. Het voorgeschreven homeopathische middel werkt misschien niet meer als je op eigen initiatief "druppeltjes" homeopathie neemt. De kans dat je éénmalig middel tegengewerkt wordt is groot. We gaan dan de verkeerde conclusies trekken en de volgende keer dat juiste middel niet meer geven omdat het zogenaamd niet zou werken. De realiteit is dan echter dat het tegengewerkt is door andere homeopathische middelen.

Neem dus nooit op eigen houtje homeopathische middelen, zelfs niet goedbedoelde of schijnbaar onschuldige.

Homeopathische producten herken je aan de verdunningen achter de ingrediënten: vb. 6CH, 12D, 6X of 30K.

Wat WEL mag genomen worden zijn kruidenmengsels en druppels.

Tegen hoest mag Eucalyptus Compositum genomen worden of Composor 12 van Soria of Phytoden siroop.

Om de algemene weerstand te versterken: Echinasyr of Composor 8 of Echinastim (maar niet langer dan 3 weken)

Een klassiek koortswerend middel zoals Perdolan ( Paracetamol)  of Dafalgan kan ook niet te veel kwaad, zelfs een lepeltje Junifen als het nodig is. Echter niet te snel innemen, koorts is het verdediginsmechanisme van het lichaam.

Op klassiek geneeskundig vlak zijn vooral antibiotica en cortisone-preparaten te vermijden. Huidzalfjes die één of andere vorm van cortisone bevatten zijn zeker te vermijden.

Vitamines mogen ingenomen worden.

Mijn kind heeft gebraakt nadat het de homeopathische remedie genomen heeft.

Is niet erg, een homeopathisch product wordt voornamelijk door contact met de mondslijmvliezen opgenomen, zodanig dat het medicijn al binnen is voordat het kind het kan uitbraken.

Welke voedingsstoffen mogen niet genomen worden bij homeopathie?

Traditioneel wordt gezegd dat sterk aromatische stoffen de werking van homeopathie kunnen tegenhouden. De ervaring leert dat remedies door sommige voedingsmiddelen tegengewerkt kunnen worden bij sommige patiënten. Als een leidraad kunnen we stellen dat kamfer altijd slecht is (in Zweedse kruiden en in Vicks. Verder in pijnstillende zalven zoals Tijgerbalsem en Reflex Spray)

Wat betreft voedingsmiddelen stellen wij voor dat u zeker de eerste twee weken na de inname voorzichtig bent met koffie en munt. Als tandpasta zijn er veel alternatieven verkrijgbaar in elke apotheek ( Homeofresh; Homeogencil en Crème Dental).

Wat indien ik behandeld wordt door een arts van buiten de HCA praktijk?

Indien je behandeld wordt door een arts van buiten onze praktijk, vraag dan uitdrukkelijk om zo weinig mogelijk zware medicatie voor te schrijven.
Als de arts beslist dat het toch nodig is, volg dan zijn/haar advies op!
Neem vervolgens zo snel mogelijk contact op met je behandelend arts of met de dokter van wacht van de Medische Groepspraktijk HCA.

Wat als mijn contactgegevens zijn gewijzigd?

Gelieve veranderingen van telefoonnummer en e-mailadres door  te geven aan het secretariaat, zodat  wij u indien nodig vlot kunnen bereiken.

Wat als mijn behandelende arts afwezig is?

Er werken 4 dokters-homeopaten in ons centrum. De elektronische dossiers zijn door elke dokter te consulteren. Dus bij afwezigheid van uw behandelende dokter wegens vakantie, congres of ziekte, kunt u in dringende gevallen altijd terecht bij één van de andere dokters van het centrum.

Voor telefoonuren en email - adressen van de verschillende dokters verwijzen wij naar de sectie artsen

 

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS en WEBSITES

 
HUISARTSENWACHTDIENST DEURNE ZUID
bel: 0900 10 512 
adres: Florent Pauwelslei 31 Deurne 2100
APOTHEKER VAN WACHT
bel: 0903 99 000
mailadres: www.apotheek.be
ANTIGIF
bel: 070 245 245
AMBULANCE/BRANDWEER   112
POLITIE   101
TELEONTHAAL   106
CHILDFOCUS   110
ZELFMOORDLIJN   1813


Maak een afspraak

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Homeopathisch centrum Antwerpen

Doctors

De groepspraktijk

De groepspraktijk is gegroeid in de loop van de jaren vanuit een solopraktijk gestart in 1982 op de Boekenberglei 194.

In 1991 verhuisde de praktijk naar het nieuwe praktijkhuis gelegen Boekenberglei 191.

Momenteel zijn er 4 artsen werkzaam in de praktijk en 9 paramedici waarvan twee extra-muros. Verder zijn er 2 secretaresses namelijk Ava Van Daele en Lieve Motté.

Lieve staat ook in voor de technische en praktische ondersteuning van de praktijk.